Objavljen Pravilnik o ustroju i radu Nacionalnog ureda HBK za zaštitu maloljetnika i odraslih ranjivih osoba

„Temeljem čl. 19. Statuta Hrvatske biskupske konferencije, u skladu s važećim kanonskim zakonodavstvom i pravnim okvirom zaštite maloljetnika i odraslih ranjivih osoba Hrvatske biskupske konferencije (dalje: HBK), Sabor HBK-a na LXVII. Plenarnom zasjedanju održanome 14.-16. studenoga 2023. osnovao je Nacionalni ured Hrvatske biskupske konferencije za zaštitu maloljetnika i odraslih ranjivih osoba”, stoji u prvom članku Pravilnika o ustroju i djelovanju Nacionalnog ureda HBK-a za zaštitu maloljetnika i odraslih ranjivih osoba, objavljenom 8. prosinca na mrežnim stranicama Hrvatske biskupske konferencije

Riječ je o specijaliziranom uredu ustrojenom za „djelotvornu potporu u pogledu zaštite maloljetnika i odraslih ranjivih osoba biskupima HBK-a, poglavarima i poglavaricama ustanova posvećenog života i družbi apostolskog života koje djeluju na području nadležnosti HBK-a, kao i onima koji zastupaju crkvene pravne osobe na području HBK-a, voditeljima međunarodnih vjerničkih društava ili crkvenih pokreta koje je Sveta Stolica priznala ili utemeljila” (čl. 2).

Rad i ustroj Ureda temelje se na načelima dobrobiti maloljetnika i odraslih ranjivih osoba, slobodne dojave moguće žrtve, odnosno njezinih zakonskih skrbnika ili trećih osoba, učinkovite zaštite žrtava i njihovih obitelji, pretpostavke nedužnosti mogućeg počinitelja te prvenstva nadležnosti i odgovornosti ordinarija u postupanju povodom prijava (usp. motuproprij Vos estis lux mundi, 2023., čl. 2, § 3.) Kako se navodi u članku 6 ovog Pravilnika, Ured je ovlašten i osposobljen, uz odgovarajuću primjenu Vademecuma i Smjernica za postupanje:

 1. zaprimati i obrađivati prijave i obavijesti o mogućim povredama maloljetnika i odraslih ranjivih osoba počinjenih odklerika, članova ustanova posvećenog života ili družbi apostolskog života, kao i moderatora međunarodnih vjerničkih društava koje je Sveta Stolica priznala ili utemeljila;
 2. na traženje ordinarija (usp. kan. 134 Zakonika kanonskog prava, dalje: ZKP), koji je prvi odgovoran i nadležan postupati povodom prijava i obavijesti o mogućim povredama (usp. motuproprij Vos estis lux mundi, 2023, čl. 2, § 3.), pružati savjetodavnu i stručnu pomoć i to: u procjeni vjerodostojnosti obavijesti, u dvojbama, pravnim i činjeničnim, koje se pojave tijekom provođenja prethodne istrage, kao i u pružanju psihološke i duhovne potpore mogućim  žrtvama i prijaviteljima;
 3. provoditi prethodnu istragu, kada nadležni ordinarij to zatraži i posebnim dekretom imenuje istražitelja, bilježnika i po potrebi druge stručnjake, članove Ureda;
 4. voditi jedinstvenu bazu podataka o prošlim i tek prijavljenim slučajevima povrede maloljetnika i odraslih ranjivih osoba za područje HBK-a, bilo da su prijave i obavijesti stigle izravno Uredu, bilo da su Ured o njima izvijestili biskupijski povjerenici;
 5. pružati pomoć u sastavljanju pojedinačnih provedbenih mjera i smjernica dobre prakse u svrhu zaštite maloljetnika i odraslih ranjivih osoba;
 6. pružati savjetodavnu i praktičnu pomoć u ostvarivanju reaktivnih, strateških i kriznih odnosa s medijima te u planiranju dugoročnih, kratkoročnih i projektnih planova odnosa s medijima.

„Članovi Ureda dužni su položiti prisegu da će vjerno ispunjavati svoju zadaću”, navodi se potom u sedmom članku, u kojem se nastavlja da je kod vođenja baze podataka potrebno „voditi brigu o primjeni Uredbe o zaštiti osobnih podataka”.

Ranije je, krajem studenoga, Hrvatska biskupska konferencija na svojim mrežnim stranicama objavila imena pročenika, tajnice i članova novoosnovanog Nacionalnog ured HBK za zaštitu maloljetnika i ranjivih odraslih osoba. Tu stoji da je pročelnik Marin Batur, a tajnica s. Marta Carti, dok su članovi: Sanda Smoljo – Dobrovoljski, s. Gordana Igrec (HRK), Marko Kovač, Ilija Jakovljević, s. Dijana Mihalj, Josip Bošnjaković, Antun Faltak, Marta Čivljak, Josip Horvat, Olja Barščevski i Zvonimir Ancić.

Nadalje se u Prvavilniku objavljenom 8. prosinca navodi da je ured ustrojen tako da osigurava:

 1. kontinuirano poticanje i praćenje provedbe mjera zaštite maloljetnika i odraslih ranjivih osoba u ustanovama iz čl. 2. ovog Pravilnika;
 2. mogućnost dojave o mogućem slučaju povrede maloljetnika ili ranjive odrasle osobe stvarno dostupnim telefonom, elektroničkom poštom ili jednostavnim i dostupnim mrežnim servisom dojave, s obvezom odgovora o zaprimanju dojave i njezinoj brižljivoj obradi u skladu sa Smjernicama za postupanje, te crkvenim i civilnim zakonodavstvom;
 3. mogućnosti osobnog priopćavanja dojave stručnjaku laiku, ako to podnositelj dojave želi;
 4. podnošenje formalne prijave i upoznavanje zainteresiranih osoba o njihovim pravima;
 5. pružanje psihološke, pravne i duge vrste pomoći svim zainteresiranim osobama u pojedinim slučajevima, uključujući i moguće počinitelje i to na mjestima i na načine koji će jamčiti potrebnu diskreciju i učinkovitost.

„Ured ima najmanje sedam članova, i to: a) pročelnika b) tajnika c) imenovanog predstavnika Hrvatske redovničke konferencije d) imenovane stručnjake laike i klerike iz područja medicine i/ili psihologije, civilnoga i kanonskog prava te informacijskih i komunikacijskih znanosti, kao i klerika istaknutog u dušobrižničkoj praksi” (čl. 9), no „nadležnost nad radom Ureda ima Stalno vijeće HBK-a” (čl. 8 §2). Tako i pročelnika, tajnika i članove Ureda na prijedlog Stalnog vijeća bira Sabor HBK-a na mandat od pet godina.

Sjednice Ureda mogu biti redovite i izvanredne. Redovite se sazivaju „dva puta na godinu”, kada su dužni sudjelovati „svi članovi”. Izvanredne sjednice Ureda saziva „pročelnik prema potrebi”.

„Ured vodi jedinstvenu bazu prijava povreda zaštite maloljetnika i odraslih ranjivih osoba”, stoga su „biskupijski povjerenici dužni su o svim prijavama koje sami zaprimaju i obrađuju periodično izvijestiti Ured, i to putem jedinstvenog upitnika koji je usvojio HBK” (15 §3.)

U predzadnjem članku 16 §1 navodi se da je Ured „putem stručnih članova na raspolaganju ordinarijima u odnosima s javnošću, bilo savjetima bilo stvarnim istupanjima u njihovo ime, vodeći uvijek računa o zaštiti osobnog dostojanstva mogućih žrtava i pretpostavke nevinosti osumnjičenih osoba”, dok se potom u §2 ograničava: „Ured će sve svoje aktivnosti komunicirati s javnošću prvenstveno putem Hrvatske katoličke mreže (IKA-e i HKR-a), a u dogovoru s Tiskovnim uredom HBK-a organizirati i druge medijske aktivnosti kao što su: organiziranje konferencija za novinare, samostalnih istupa u javnosti članova Ureda, gostovanja u radijskim i televizijskim emisijama osoba koje će znati relevantno zastupati stavove Crkve i Ureda, te za to imati suglasnost Tajništva HBK-a”.

U završnoj odredbi (čl. 17), navodi se da ovaj Pravilnik „stupa na snagu danom objave na mrežnoj stranici HBK-a”, a „stupanjem na snagu ovog Pravilnika, dokidaju se metropolijski uredi za zaštitu maloljetnika, kao i Povjerenstvo Hrvatske biskupske konferencije za zaštitu maloljetnika”, kojeg je dosad vodio nadbiskup Mate Uzinić.

Istoga dana, 8. prosinca 2023., na svetkovinu Bezgrešnog začeća BDM, na mrežnim stranicama HBK objavljene su i nove „Smjernice HBK-a za zaštitu maloljetnika i odraslih ranjivih osoba” (hbk.hr; fratellanza.net).

Hvala što ste pročitali ovaj tekst. Ako želite pratiti slične sadržaje, pozivamo vas da zapratite naš WhatsApp kanal fratellanza.net klikom OVDJE ili našu Fb stranicu klikom OVDJE.