Pravoslavne molitve prije spavanja

Pravoslavna crkva veliku važnost daje crkvenim ocima, koji su većim dijelom zajednički i s drugim kršćanima. U nastavku neke od pravoslavnih molitvi koje se najčešće mole prije spavanja.

U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin.
Molitvama Svetih Otaca naših, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. Amin.
Slava Tebi, Bože naš, slava Tebi.

Care nebesni, Utešitelju, Duše Istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, Riznice dobara i Davaoče života, dođi i useli se u nas, i očisti nas od svake nečistote i spasi, Blagi, duše naše.
Sveti Bože, sveti Krepki, sveti Besmrtni pomiluj nas (triput).

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladiko, prosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi.
Gospode, pomiluj! (triput).
Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Molitva Gospodnja
Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od lukavoga.

Simvol vere
Verujem u jednoga Boga, Oca, Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog.
I u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božjeg, Jedinorodnog, od Oca rođenog pre svih vekova; Svetlost od Svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, ne stvorenog, jednosušnog sa Ocem, kroz koga je postalo;
Koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa, i ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek;
I Koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata, i stradao i pogreben;
I Koji je vaskrsao u treći dan po Pismu;
I Koji se uzneo na nebesa i sedi s desne strane Oca;
I Koji će opet doći sa slavom, da sudi živima i mrtvima, njegovom Carstvu neće biti kraja.
I u Duha Svetog, Gospoda, životvornog, Koji od Oca ishodi, Koji se sa ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, Koji je govorio kroz proroke.
U jednu, svetu, sabornu i apostolsku Crkvu.
Ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova.
Čekam vaskrsenje mrtvih.
I život budućeg veka. Amin.

Umilni tropari
Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, prinosimo Tebi kao Vladici ovu molitvu: pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.

Gospode, pomiluj nas, jer se u Tebe uzdasmo; ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša, nego i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših; jer si Ti Bog naš, i mi smo ljudi Tvoji, svi smo delo ruku Tvojih, i ime Tvoje prizivamo. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi, koji se u Tebe nadamo,no da se Tobom izbavimo od beda: jer si Ti spasenje roda hrišćanskoga.
Gospode pomiluj! (dvanaest puta).

Molitva svetog Makarija Velikog, Bogu Ocu
Bože večni i Care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, oprosti mi grehe, koje učinih, ovoga dana delom, rečju i mišlju. I očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života svoga, i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju. Jer je Tvoje carstvo, i sila, i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Molitva pred spavanje
Gospode Bože naš, što sagreših ovaga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blag i čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san; pošlji mi svoga Anđela čuvara koji me zaklanja i čuva od svakoga zla. Jer si Ti čuvar duša i tela naših, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Molitva Svetome Duhu
Gospode Care nebesni, Utešitelju, Duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga, i otpusti mi nedostojnom i prosti sve što Ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek već i gore od životinje: moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti, i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojih kleh, ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni i ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stojah na molitvi um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu bih njome ranjen u srcu, ili govorih što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, – moji su gresi bezbrojni, – ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se; jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi, i otpusti, i oprosti mi, kao blag i čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem ja bludni, grešni i jadni; i pokloniću se, i opevaću, i prislaviću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i Jedinorodnim Sinom Njegovim, sada i uvek i U vekove vekova. Amin.

Molitva Svetog Vasilija Velikog
Gospode Svedržitelju, Bože sila i svakog tela, Koji na visinama živiš i na smerne gledaš, i koji srca ispituješ i ono što je sakriveno u ljudima unapred znaš, bespočetna i večna Svetlosti, u koje nema promene ili senke izmene, Sam, besmrtni Care, primi naša moljenja, koja Ti sada upućujemo od prljavih usana oslanjajući se na veliko Tvoje milosrđe, i oprosti nam sagrešenja naša koja učinismo delom i rečju i mišlju, svesno ili nesvesno, i očisti nas od svake prljavštine tela i duha. I daruj nam da bodrim srcem i trezvenom mišlju pređemo svu noć ovoga života, očekujući dolazak svetlog i predskazanog dana Jedinorodnog Sina Tvog, Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, u koji će Sudija svih doći sa slavom da svakome da po delima njegovim, da nas ne zateče pale i razlenjene nego bodre, orne za delanje i gotove da uđemo sa Njim u radost i božanski Dvorac slave Njegove, gde je neprestano likovanje onih koji praznuju i neiskazana sladost onih koji gledaju neizrecivu lepotu Lica Tvoga. Jer si Ti istinita Svetlost, koja prosvećuje i osvećuje sve i sva, i Tebe slavi sva tvar kroza sve vekove. Amin.

Molitva istoga Svetitelja
Blagosloven si, Vladatelju, Svedžitelju, koji se snabdeo dan sunčevom svetlošću, a noć ukrasio plamenim svetilima. Usliši molbu našu i svih ljudi Tvojih, i svima nam oprosti naše svesne i nesvesne grehe. Primi naše večernje molitve i pošalji mnogo milosti na delo Tvoje; okruži nas svetim Tvojim Anđelima; naoružaj nas oružjem pravde; ogradi nas istinom Svojom: sačuvaj nas silom Svojom; izbavi nas od svake neprilike i svakognapada neprijateljskog. Daj nam današnje veče i noć mirnu, savršenu, bezgrešnu, svetu, bezazlenu, bez zlih maštanja, i u sve dane života našega, molitvama Presvete Bogorodice i svih Svetih, koji su ti uvek bili u volji. Amin.

Molitva Svetog Jovana Zlatoustog
Zahvaljujemo Ti, Gospode, za sva dobročinstva Tvoja, koji si učinio nama nedostojnima od prvoga dana do danas: za ona koja znamo i za ona koja ne znamo, za vidljiva i nevidljiva; za dobročinstva koja si nam učinio u delu i rečju; za ona koja smo molili i za ona koja nismo molili. Hvala Ti za sve što si dao nama nedostojnima: za nevolje i za radosti, za kazne i mučenja , za nagrade i Carstvo Nebesko. Mi Ti se molimo, Čovekoljupče: sačuvaj dušu našu u svetlosti i čistoj savesti, i daj nam kraj dostojan Tvoga čovekoljublja. Ti, koji si nas toliko zavoleo da si i Sina Svoga Jedinorodnoga dao za nas, učini nas dostojnima Tvoje ljubavi. Daj nam mudrost rečju Tvojom, i strahom Tvojim udahni silu Tvoju u nas. Ti, koji si radi nas Sina Svoga Jedinorodnoga dao i poslao Duha Svetoga radi oproštenja grehova naših, oprosti nam ako u čemu sagrešismo, hotimično ili nehotimično, i ne upiši nam to u greh. Seti se svih nas koji u istini prizivamo ime Tvoje: pomeni i pomiluj sve one koji nam žele bilo dobro bilo zlo, jer smo svi mi ljudi i smo stvorenja Tvoja.

Molitva Presvetoj Bogorodici
Blaga Majko blagoga Cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Marije, milost Sina Tvog i Boga našeg izlij na moju strasnu dušu, i Tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i Tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena.

Molitva Svetome Anđelu čuvaru
Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan, i izbavi me od svakoga lukavstva neprijateljskog i protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog; no moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da mi pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice, i Matere Gospoda moga Isusa Hrista, i svih svetih! Amin.

Bogorodici kondak (glas 8)
Tebi, Bogorodice, vojvotkinji koja se bori za nas, mi, sluge Tvoje, uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedljivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kličemo: Raduj se, Nevesto Nenevestna!

Preslavna Prisnodjevo, Majko Hrista Boga, prinesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše.

Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem Svojim.

Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja, i pomiluj me.

Molitva svetog Joanikija, Presvetoj Trojici
Nadanje je moje – Otac,
Pribežište moje – Sin,
Pokrov moj – Duh Sveti;
Trojice Svesveta, slava Tebi.

Himna Bogorodici (glas 4)
Dostojno je uistinu, da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i svebesprekornu, i Mater Boga našega. Časniju od Heruvima i neuporedivo slavniju od Serafima; Tebe što Boga Reč neporočno rodi, uistinu Bogorodicu, veličamo.

(glas 8)
Tebi se, Blagodatna, raduje sva tvar: anđelski sabor i ljudski rod; osvećeni Hrame i Raju duhovni, devstvenička pohvalo. Iz tebe se Bog ovlapoti i postade Dete, On koji je predvečni Bog naš. Jer krilo Tvoje učini prestolom, i utrobu Tvoju pokaza širom od nebesa. Tebi se, Blagodatna, raduje sva tvar, slava tebi.

Otpust
Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Gospode, pomiluj (triput)!

Gospode Isuse Hriste Sine Božji, radi molitava Tvoje prečiste Majke, i prepodobnih i bogonosnih Otaca naših, i svih Svetih, pomiluj i spasi nas grešne. Amin!

Onda celivaj krst svoj i prekrsti krstom postelju svoju od uzglavlja do nogu, tako i sa svih strana, govoreći Molitvu časnome Krstu:

Slava Gospode Krstu Tvome časnome!

Neka vaskrsne Bog, i neka se razveju neprijatelji Njegovi, i neka beže od lica Njegova oni koji Ga mrze. Neka iščeznu kao što iščezava dim, kao što se topi vosak na domaku ognja; tako neka izginu đavoli pred licem onih koji ljube Boga i osenjuju se krsnim znakom, i koji radosno govore; Raduj se, prečasni i životvorni Krste Gospodnji, koji progoniš đavole silom raspetog na tebi Gospoda našeg Isusa Hrista, koji je sišao u pakao i satro silu đavolsku, i koji nam je darovao tebe, Krst Svoj časni, za prognanje svakoga protivnika. O, prečasni i životvorni Krste Gospodnji, pomaži mi uvek sa svetom Vladarkom, Djevom Bogorodicom, i sa svima Svetima zanavek! Amin.

Onda kao opraštaj:

Razreši, otpusti, prosti, Bože, sagrešenja naša voljna i nevoljna, ona – u reči i delu, ona – u znanju i neznanju, ona – u danu i u noći, ona – u umu i u pomisli, – sve nam prosti kao blag i. čovekoljubiv.

Večernje naše molitve primi, Sveti Gospode, i daruj nam oproštenje grehova, jer si Ti jedini koji si pokazao svetu vaskrsenje.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Gospode, pomiluj (triput)!

Gospode Isuse Hriste Sine Božji, radi molitava Tvoje Prečiste Tvoje Matere, Svetih i slavnih Apostola, prepodobnih i bogonosnih Otaca naših: Simeona Mirotočivog i Svetitelja Save, Vasilija Ostroškog, Petra Cetinjskog, kralja Stefana Dečanskog, Lazara Kosovskog i Simona prepodobnog; prepodobne majke Anastasije, Paraskeve, Ekatarine i Angeline i svih Svetih pomiluj i spasi nas grešne. Amin!

Molitva koja se govori u sebi
Oprosti onima koji nas mrze i vređaju, Gospode i Čovekoljubitelju, učini dobro dobrotvorima; braći i srodnicima našim daruj ono što mole za spasenje i život večni; poseti one koji su bolesni i daruj im isceljenje. Vodi moreplovce; putuj s putnicima; daj pravoslavnima pobedu; podari opraštaj grehova onima koji nas vole i služe nam. Pomiluj po velikoj Svojoj milosti i nas nedostojne, kojima zapovedaš da se molimo za njih. Seti se, Gospode, duša umrlih slugu tvojih, roditelja mojih (reći imena) i svih srodnika mojih, i oprosti im sve grehe, hotimične i nehotimične; daruj im Tvoje Carstvo i učešće u Tvom večnom dobru i nasleđe Tvoga beskrajnog i blaženog života.

Opomeni se, Gospode, svih: oceva, braće i sestara naših, koji umreše s nadom na vaskrsenje i život večni; seti se, Gospode, i svih pravoslavnih hrišćana, koji ovde i svuda počivaju; uvedi ih među svete Tvoje, gde sija svetlost lica Tvog, a nas pomiluj jer si blag i čovekoljubiv.

Daj, Gospode, oproštaj grehova svima umrlim u veri i nadi na vaskrsenje: ocevima, braći i sestrama našim, i učini im večni pomen. Amin. (fratellanza.net).

Hvala što ste pročitali ovaj tekst. Ako želite pratiti slične sadržaje, pozivamo vas da zapratite naš WhatsApp kanal fratellanza.net klikom ovdje ili našu Fb stranicu klikom ovdje.