Žene, glas koji se ne čuje u Crkvi

„Sada kada se u crkvenoj sferi pojavljuje priznavanje članstva koje pripada ženama, sinodalna Crkva mora biti shvaćena kao Crkva muškaraca i žena“, piše za synodaltimes.com profesorica Serena Noceti

Serena Noceti

Pripremni dokument za Sinodu 2021.–2023., govoreći o potrebi promicanja uključenosti i dijaloga u Crkvi, spominje dvije žene, Kanaanku i Samarijanku, i potvrđuje: „Isus prihvaća kao sugovornike sve one koji dolaze iz mnoštva“.

Ovo su jedine dvije izričite reference na žene u dokumentu, iako je jasno da žene moraju biti uključene u sve što se tiče laika i redovnika. Slično, u dokumentu Međunarodne teološke komisije Sinodalnost u životu i poslanju Crkve nalazimo samo dvije kratke izričite reference na sudjelovanje krštenih žena u životu Crkve i na kompetentan doprinos koji one mogu dati (105, 109d); postoje i četiri generičke reference na „muškarce i žene“.

Što riječi i djela žena znače za razumijevanje i razvoj autentične sinodalnosti? Ovo je pitanje nedvojbeno središnje za reformu Crkve, jer se pojavljuje u svakom kontekstu – od biskupijskih sinoda do pastoralnih vijeća, od Njemačkog sinodalnog puta do Sinode o Amazoniji – u kojem žene pridonose promišljanju o budućnosti Crkve, donoseći vlastito iskustvo i ocrtavajući ozbiljne izazove.

Papa Franjo je od početka svog pontifikata bio posebno pozoran i svjestan pitanja žena te je pozvao Crkvu da osluškuje pravedne zahtjeve za pravima žena zbog izazova i pitanja koje postavljaju cijeloj Crkvi.

Ono što je danas na kocki je ispravno priznavanje žena, nakon stoljeća marginalizacije i podcjenjivanja u životu Crkve (iako uz neke sjajne i nezaboravne iznimke, poput Hildegarde iz Bingena, Terezije Avilske, Katarine Sijenske i drugih). Doista, ono što je na kocki nije ništa manje negoli učinkovito navještanje evanđelja i proročko svjedočanstvo same Crkve.

Vizija Drugog vatikanskog koncila

Razmišljanje o doprinosu žena sinodalnoj Crkvi nalazi svjetlo u Drugom vatikanskom koncilu, kako u samom događaju tako i u njegovoj ekleziologiji Božjeg naroda, onako kako je razvijena, prije svega, u Lumen gentium.

Prvi put u drugom tisućljeću dvadeset i tri slušateljice, redovnice i laikinje, sudjelovale su u radu Koncila tijekom trećeg i četvrtog zasjedanja. Kardinal Suenens bio je taj koji je, zajedno s nekim muškim slušateljima i nekoliko biskupa, tražio prisutnost žena. Žene su značajno doprinijele radu povjerenstava i uvijek su bile dostupne za konzultacije, ali nikada nisu smjele govoriti u koncilskoj dvorani.

Unatoč tome, mnogi elementi nakon Koncila – vizija Crkve kao Božjeg naroda, obnova subjektivnosti laika u Crkvi na temelju njihova krštenja, i čitanje tog velikog znaka vremena koji je ulazak žena u politički, društveni i ekonomski život – doveli su do afirmacije i priznavanja subjektivnosti žena u crkvama diljem svijeta.

Promjena koja se dogodila je neporeciva i ima očite posljedice na naše razumijevanje sinodalne dinamike: kao što je ranije navedeno, od Drugog vatikanskog koncila, subjektivnost javnog, kompetentnog i autoritativnog govora žena postala je sve više prepoznata.

Majke i bake oduvijek su prenosile vjeru i odgajale svoju djecu i unuke u iskustvu kršćanskog života, a redovnice su Crkvi pružale vjernu riječ molitve i mudrosti. Međutim, stoljećima je riječ vjernica ostala zatvorena i ograničena unutar prostora doma, manastira i samostana. Žene su u Crkvi bile vjerne slušateljice, ali bile su i subjekti „riječi koje se nisu čule“.

Njihovi se glasovi nisu čuli u crkvenim redovima, na javnom trgu ili u sveučilišnim predavaonicama u kojima se raspravljalo o teologiji i moralu. Oni nisu bili prepoznati kao nositelji bitnog i konstitutivnog elementa za izgradnju člana Crkve.

U Crkvi koja se smatrala „neutralnom“ s obzirom na razlike među spolovima, prisutnost žena, uvijek vjernih i velikodušnih, smatrala se nečim „očitim“. Žene su stoljećima bile „zaboravljeni partneri“, „nevidljivi subjekti“, iako su uvijek bile prisutne i aktivne.

Veliki pomak koji je donio Koncil pripreman je kroz cijelo devetnaesto stoljeće izvanrednim razvojem ženskih udruga i ženskog vjerskog života. U tim kontekstima žene su se počele formirati i iskušavati samostalno upravljanje u radu, glasanju i crkvenoj službi.

Nema sumnje, međutim, da je Koncil dao ženama riječi kojima mogu govoriti za sebe kao žene i kao vjernice, da se izraze uskraćenim jezikom teologije. Riječi žena sve se više prepoznaju u crkvenom životu kao smislene i autoritativne, osobito u svakodnevnim kontekstima zajedničkog života kao što su župe, biskupije, laičke udruge i pokreti.

Preobrazbena uloga žena oživljava cjelokupnu crkvenu strukturu, a proizlazi upravo iz ovog novog javnog priznanja njihova kompetentnog govora kao dragocjenog izvora za razvijanje daljnjih i dubljih promjena.

Riječ žena oblikovala je pokoncilsku Crkvu na bezbroj načina: u naviještanju vjere; u pastoralnim službama u kojima se ostvaruje njihova diakonia; u svim mjesnim crkvama; u obnovi redovničkog života; u riječi žena teologinja koje su nakon Drugog vatikanskog koncila počele studirati i predavati na papinskim sveučilištima; i u različitim ulogama odgovornosti koje su preuzele (osobito u posljednja dva desetljeća) u Rimskoj kuriji, u biskupijama i u nacionalnim pastoralnim uredima.

Priznanje

Sada kada se priznanje članstva vlastitog ženama pojavljuje u crkvenoj sferi (dugo nakon što se to dogodilo u civilnom društvu i u većini kultura), sinodalna Crkva mora biti shvaćena kao Crkva „muškaraca i žena“, i preostali kulturni i strukturalni otpori prema govoru žena moraju biti prevladani.

Nije dovoljno govoriti ženama ili o ženama, niti je dovoljno raspravljati o ženskim pitanjima, izolirajući ih od ostatka crkvene reforme. Sada je zadatak aktivirati sinodalnu dinamiku i razmotriti sa sinodske perspektive promjene koje su potrebne.

Ovaj zadatak uključuje slušanje svih uključenih – prvo, žena s njihovim pitanjima, izazovima, željama, naporima i iskustvima – uz prepoznavanje svih subjektualnosti ili pripadnosti (onih muškaraca i žena kao partnera) i projiciranje uključivog, pravednog i participativnog lica Crkve.

Crkva muškaraca i žena

U istinski sinodskoj Crkvi, bez predrasuda o specifičnostima karizmi i službi, doprinos svih članova ukorijenjen je u priznavanju njihovog jednakog dostojanstva i zajedničke odgovornosti na temelju toga što su kršteni, kao što je potvrđeno u Galaćanima 3,28 („Nema više muško – žensko; svi ste vi jedan u Kristu Isusu“). Zajedno hodimo u zajedništvu koje se rađa i hrani komunikacijom vjere, gdje je svatko su-konstitutivni član i nositelj jedinstvene i nezamjenjive riječi.

Prvo, žene se sjećaju da je iskustvo vjere svake osobe „utjelovljeno“ na jedinstven način i da su riječi svjedočanstva i razumijevanja evanđelja koje svi naviještaju i dijele obilježene radonim razlikovanjem koje se ne može poreći ili suzbiti.

Crkva koja kreće sinodalnim putem mora stvoriti uvjete, vremena i strukture za istinsko slušanje i dijalog kako bi doprinosi muškaraca i žena bili priznati bez obzira na rod.

Sinodalna Crkva mora nadići jednostavne stereotipe koji svode „žene“ (kao članice) na ideje „ženskih vrednota“ i supružničko-majčinske ženstvenosti, zaboravljajući tako kulturne razlike i specifičnost proživljenih iskustava.

Stoga postoji potreba uhvatiti se u koštac s tabu pitanjima o muškosti u Katoličkoj crkvi i o odnosu između muškosti i sakralne moći; ova pitanja su do sada bila malo razmatrana u teologiji i praktički su zanemarena u propovijedanju i katehezi.

Teološka antropologija je nezrela i nedovršena kada ljudsko biće (anthropos) shvaća kao univerzaliziranog neutralnog „muškarca“ (aner), a zatim, u drugom činu, pokušava definirati „specifičnost ženskog“.

Razmišljati kao sinodalna Crkva uključuje rješavanje ovog pitanja o odnosima između muškaraca i žena, koji nisu odnosi podređenosti niti jednostavne komplementarnosti muškog i ženskog; radije, muškarci i žene su u odnosu partnerstva vjerujućih članova.

Vrijeme je da o sebi razmišljamo kao o „braći i sestrama“ ili „vjerujućim muškarcima i ženama“, nadilazeći tako imaginarne „majčinske“ i „supružničke“ projekcije u kojima se muškarci povjeravaju ženama i njihovoj ljubavi. Danas postoji hitna potreba da se nadvlada ova pristrana vizija, utemeljena na marijanskom arhetipu, kao u Mulieris Dignitatem (1988.) Ivana Pavla II., ili pak na usporedbi između petrovskog i marijanskog načela, koja možda potječe od von Balthasara, ali nije utemeljena u Pismu.

Crkva je „rodno strukturirana“ institucija, ali se ne prepoznaje svjesno kao takva. Liturgije i jezici koji se koriste za slavljenje vjere i dalje su naizgled neutralni, a teologija nije ponovno promišljena iz rodne perspektive.

Kateheza i poučavanje katoličkog vjeronauka provode se bez obraćanja pažnje na pitanja spolne različitosti. U tim područjima, riječi žena i muškaraca, kroz sinodalni dijalog, moraju pridonijeti promjenama koje se ne mogu odgoditi a da ozbiljno ne oslabe navještaj vjere i život Crkve.

Putovi crkvene obnove

Promjene koje su se dogodile u pokoncilskoj Crkvi su neupitne, ali treba poduzeti druge korake u smislu pastoralnog obraćenja, kulture priznanja i strukturne reforme. Postoji potreba za promjenom u mnogim strukturama i praksama uključujući obrazovne sustave, sustave donošenja odluka i sudjelovanja; u pastoralnim djelatnostima i uporabi jezika; u formaciji svećenstva; te u integraciji žena u teološkim fakultetima.

Temeljno sredstvo u sinodskoj Crkvi je upravo „riječ“, a riječ uvijek ima spoznajnu dimenziju. Riječ rađa misao, koja postaje glas, dijeljenje, prenošenje ideja, motivacija i razmišljanje.

Riječ je svjedočanstvo; pripovijeda događaje u kojima je netko bio protagonist i o kojima je razmišljao. Takvi događaji mogu dovesti do osude ukoliko narušavaju dostojanstvo žena ili mogu biti pozitivna predviđanja budućnosti o kojoj se sanja. Riječ je komunikacija koja tka odnose usred razlika, razlika koje se otkrivaju i stoga razumiju.

Riječ počinje „od sebe“ i ide naprijed u susret drugima i okupljanju kako bi nastao „Mi“. Riječ može dočarati budućnost koje još nema i tako otvoriti nove putove. Riječ omogućuje reafirmaciju onoga što već postoji – čineći ga vidljivim i stvarnim za sve – i u isto vrijeme osudu rodnog jaza, odsutnosti žena, grešnog isključivanja, šutnje nametnute mnogima. A kada su riječi utišane i kada se čini da je nemoguće da nas se čuje, ostaje prostor simbola, tihog, nenasilnog priziva.

U sinodalnoj Crkvi fokus je na zajedničkom slušanju Božje Riječi, koja se čuje kroz riječ jednoga i svih, te na ispitivanju odnosa između muškaraca i žena kako bi se nejednaki odnosi i strukture preobrazili i tako se omogućilo svima sudjelovanje u raznolikosti razlika, prema evanđeoskom projektu Božjeg kraljevstva.

Inovativna iskustva moraju biti ispričana kako bi drugi shvatili da je zakonito i moguće da žene preuzimaju uloge autoriteta. Egzegetska i teološka djela koja su napisale žene moraju se širiti i o njima raspravljati; svjedočanstva ženskih likova iz Svetoga Pisma i iz crkvene povijesti moraju motivirati duhovnu promjenu i potaknuti hrabrost da se javno progovori.

Izazov

U sinodalnoj Crkvi izazov je govoriti „novim jezicima“, govoriti jezikom žena, govoriti ženama i govoriti kao žene koje razumiju evanđelje i naviještaju ga. Kao što kaže Michelle Rosaldo, „O mjestu žena ne odlučuje ono što rade, već što njihove aktivnosti znače u konkretnoj društvenoj instituciji“.

Dakle, Crkva neće biti sinodalna ako kompetentna, javna, autoritativna riječ nema uvjete i prostore u kojima je se može čuti i u kojima može biti prihvaćena kao bitna, konstitutivna riječ za stvaranje Crkve zajedničkim shvaćanjem vjere i zajedničkim odlučivanjem za opće dobro.

Crkva neće biti sinodalna ako se crkveni odnosi temeljito ne promisle iz rodne perspektive, kako bi se prevladala klerikalno-muška kultura i patrijarhalni ustroj. Oni koji u tom dinamičnom procesu ne prepoznaju jednog od partnera – onog koji je zapravo najaktivniji u crkvenoj bazi i najznačajniji za promjene koje su se dogodile na društveno-kulturnoj razini – oslabiti će, blokirati i konačno onemogućiti bilo kakvu transformativnu dinamiku u sinodskom ključu.

Pretjerano bojažljiva i strukturirana Crkva bit će stalno kritična prema svim diskursima koji brane prava žena i stalno će isticati rizike i moguće pogreške takvih tvrdnji. Suprotno tome, dinamična Crkva će reagirati obraćajući pozornost na legitimne zahtjeve žena za više pravde i jednakosti.

Proučavat će povijest i prepoznavati dugi obrazac muške autoritarnosti, podjarmljivanja i raznih oblika ropstva, zlostavljanja i muškog nasilja. S ovom perspektivom, Crkva će moći učiniti ove zahtjeve za pravima žena svojima, pa čak i ako se ne slaže sa svime što predlažu neke feminističke skupine, i dat će vlastiti svesrdni doprinos većoj uzajamnosti između muškaraca i žena.

Sukladno tome, Sinoda je željela obnoviti zalaganje Crkve za borbu protiv svake diskriminacije i nasilja na seksualnoj osnovi [Papa Franjo, Christus vivit, 42] (synodaltimes.com; fratellanza.net).

Serena Noceti je talijanska teologinja, laikinja, redovita profesorica na Institutu za religijske znanosti u Firenci i nastavnica na Teološkom fakultetu Središnje Italije. Jedna je od utemeljiteljica Udruge talijanskih teologinja i bivša potpredsjednica Talijanske teološke udruge.

Hvala što ste pročitali ovaj tekst. Ako želite pratiti slične sadržaje, pozivamo vas da zapratite naš WhatsApp kanal fratellanza.net klikom OVDJE ili našu Fb stranicu klikom OVDJE.